Thiết kế Phản ánh Cuộc sống

Thiết kế Phản ánh Cuộc sống

Vào cuối năm 2017 chúng tôi được tổ chức CARE International thuê thiết kế mộ bộ ấn phẩm bao gồm 02 posters và 02 cuốn sách nhỏ giới thiệu về chương trình 135 của chính phủ về xóa đói giảm nghèo cho các vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020 và quyết định 2085 của chính phủ...
Logo AFV – Đáng nhớ và Đáng giá

Logo AFV – Đáng nhớ và Đáng giá

Khách hàng của chúng tôi Action For Vietnam là một tổ chức hoạt động trong lĩnh vực phát triển với mục đích hướng tới một xã hội không đói nghèo, bình đẳng nơi phụ nữ được phát huy năng lực và trao quyền quyết định. Họ yêu cầu một logo có chữ viết tắt AFV, biểu đạt...